Общи условия

Моля, прочетете Общите условия за покупко-продажба и ползване на услугите, достъпни през уебсайта www.stroi.bg  и ако сте съгласен/съгласна с тях, отбележете съгласието си в полето "Приемам Общите условия". След извършване на това отбелязване и натискане на виртуален бутон "Регистрация" се счита, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА WWW.STROI.BG (ОБЩИ УСЛОВИЯ)

 

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за покупко-продажба и ползване на предоставяните от „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” EOOД на потребителите на уебсайта www.stroi.bg услуги и урежда отношенията между „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД и всеки един от регистрираните потребители на достъпните през уебсайта www.stroi.bg услуги и ресурси.

 

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Дефиниции

 

Чл. 1. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1. http://www.stroi.bg/ е уебсайт за електронна търговия и предоставяне на услуги - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента. Собственост на „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД, който дава възможност за ползване на различни услуги и ресурси, включително посредством електронна препратка към ресурси, разположени на сървъра на „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” EOOД или други сървъри извън контрола на последния.

2. „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

3. ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД e търговското дружество, регистрирано по изх. № 20080623103238/23.06.2008 г. от Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: с.Мрамор, област София, община Столична, ул. „Иван Вазов” № 2, п.к. 1261, тел. (+359) 884577343, e-mail: [email protected], ЕИК по БУЛСТАТ: 200186090, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG200186090, предоставящо посредством администрирания от него уебсайт www.stroi.bg услугите и ресурсите, предмет на настоящия договор.

4. STROI.BG” е търговска марка собственост на ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД, регистрирана с рег. № 73634 на 17.03.2010г. от Патентно ведомство на Република България.
5. „Клиенстки профил” е обособена част STROI.BG, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и съхранявана от STROI.BG, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията,  записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия STROI.BG, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др. 
6. „Потребителско име” е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в STROI.BG.
7. „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в STROI.BG стоки и услуги.
8. „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак. 
9. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.

10. „Услуги” - услугите са предоставяните на потребителите на уебсайта www.stroi.bg услуги и ресурси.

11. „Потребител” или „Клиент” e всяко физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, което се е регистрирало в www.stroi.bg и се е съгласило с настоящите Общи .

12. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество продукт, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

13. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

14. "Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.         

15. „Интернет страница” по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

16. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

17. „Електронна препратка” означава връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

18. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

 

Обвързване с Общите условия

 

Чл. 2. (1) Чрез отбелязване в полето „Приемам Общите условия” и натискане на виртуалния бутон „Регистрация”, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

(2) След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят може да извършва валидни заявки за участие в интернет промоции на „STROI.BG” и/или заявки за покупка на предлаганите от „STROI.BG” продукти, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

(3) Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес http://www.stroi.bg/t/9-obshti-usloviq.html по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

 

Сключване на договор

 

Чл. 3. (1) Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 2, ал. 1. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез телефон, факс, поща или електронна поща.

(2) „STROI.BG” незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 2, ал. 1, като изпраща съобщение до електронната поща на Потребителя, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция (включително на електронна поща) с „STROI.BG”.

(3) При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило продажната цена на заявения за закупуване продукт.

 

Промени в Общите условия

 

Чл. 4. (1) Доколкото предоставяните от „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД.

(2) При извършване на промени в Общите условия, „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД се задължава да уведоми Потребителя като публикува на видно място в сайта съобщение за промените в Общите условия, съдържащо текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която изменените Общи условия са разположени.

(3) „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД предоставя на Потребителя достатъчен срок да се запознае с промените в Общите условия. Ако в рамките на този срок Потребителят не заяви, че отхвърля промените се счита, че е обвързан от тях.

(4) Ако Потребителят заяви, че отхвърля промените, се счита, че договорът по чл. 3 се прекратява автоматично с получаване на изрично изявление за отхвърляне. Изявлението за отхвърляне следва да бъде изпратено до „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД по електронна поща на адрес: [email protected] 
(5) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по ал. 2 заявка за покупка на определен продукт.

 

Предмет

 

Чл. 5. (1) „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД предоставя на Потребителя Услугите при стриктно спазване от страна на последния на изискванията, посочени в настоящите Общи условия и допълнително посочените в съответните Интернет страници в www.stroi.bg изисквания за конкретните услуги.

(2) „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД предоставя на Потребителя възможност да участва в интернет промоции на „STROI.BG” и/или да заявява за покупка предлаганите от „STROI.BG” продукти чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници изисквания за конкретните продукти.

(3) Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно и друго техническо оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на уебсайта. „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.), както и за заплащане на дължимите от Потребителя на доставчиците на услуги по достъп и пренос възнаграждения.

 

II. УСЛУГИ НА „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД

 

Услуги на „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД

 

Чл. 6. (1) „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД предоставя следните услуги на Потребителя („Услугите”):

1.       Възможност за регистрация в реално време (он-лайн) за участие в интернет промоции на „STROI.BG”

2  Възможност за закупуване на предлаганите от „STROI.BG” продукти чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена;

3.   Други услуги, които „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД развива и обогатява.

(2) „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните Услуги по всяко време без предварително известяване на Потребителя.

 

Публикуване на информация за интернет промоциите на „STROI.BG

 

Чл. 7. „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД публикува на адрес http://www.stroi.bg/t/1-promocii.html описание на правилата за участие и провеждане на интернет промоциите. С извършване на електронно изявление по смисъла на чл. 2, ал.1 Потребителят се съгласява и с правилата за участие и провеждане на интернет промоциите  на „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД.

 

Публикуване на информация за продуктите на „STROI.BG

 

Чл. 8. (1) При представяне на даден продукт „STROI.BG” публикува описание на основните му характеристики и изображение, продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в продажната цена и свързани с неговата доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Потребителя, който е потребител и по смисъла на Закона за защита на потребителите, по чл. 16, ал. 4 и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и продажна цена остават в сила.

(2) Публикуването на информацията по е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 10 начин.

(3) При липса на възможност за изпълнение на задълженията на „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД, поради това, че не разполага със заявения за закупуване продукт, „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД в рамките на 14-дневен срок след получаване на заявката за покупка уведомява Потребителя за изчерпването му чрез телефонно обаждане на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя електронен пощенски адрес (e-mail).

 

Регистрация за участие в интернет промоциите  на „STROI.BG

 

Чл. 9. (1) За да получи правото да участва в интернет промоцията  на „STROI.BG” и/или да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите от „STROI.BG” продукти, Потребителят трябва:

1. Да е попълнил вярно електронната регистрационна форма;

2. Да е изразил съгласие с настоящите Общи условия, по начина, описан в чл. 2.

(2) При попълване на електронната форма за регистрация по ал. 1, т. 1 Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на „STROI.BG” данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни.

(3) В случай, че Потребител предостави неверни данни, „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя за участие в интернет промоцията  и да счита подадената от него заявка за покупка на продукт за невалидна.

(4) Преди извършване на изявлението по чл. 2, ал. 1 Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма по ал. 1.

 

Заявки за закупуване на продукти на „STROI.BG

 

Чл. 10. (1) Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите от „STROI.BG” продукти след  задължително въвеждане на своите имена, адрес и електронен пощенски адрес (e-mail), приемане на настоящите Общи условия посредством отбелязване в полето „Приемам Общите условия” и натискане на виртуалния бутон „Регистрация”.

(2) Заявката за покупка на продукт на „STROI.BG” се счита за извършена след натискане на бутона "ЗАВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА”.

(3) При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или електронен пощенски адрес (e-mail) при подаване на заявката за покупка на продукт, „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД не носи отговорност при невъзможност за доставка на продукта.

 

Приемане на заявката за покупка на продукт на „STROI.BG

 

Чл. 11. Заявката за покупка на продукт се приема от „STROI.BG” чрез изпращане на съобщение до електронен пощенски адрес (e-mail), посочен от Потребителя.

 

Цени

 

Чл. 12. (1) Всички цени на продуктите на „STROI.BG” са в български левове, с включен ДДС.

(2) Указаните продажни цени на отделните продукти не включват разходите за доставка.

(3) Дължимата от Потребителя продажна цена е посочената в поканата за закупуване на продукт към момента на подаване на заявката за покупка на същия по начина, описан в чл. 10.

 

Начини на плащане

 

Чл. 13. (1) Продажната цена по чл. 12 и разходите за доставка могат да бъдат платени по някой от следните начини:

1. с наложен платеж;

2. по банков път на посочена от „STROI.BG” сметка;

3. по друг указан от „STROI.BG” в съответната Интернет страница начин.

(2) Възможните начини на плащане при закупуване на даден продукт се определят от „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД и се указват конкретно в съответната Интернет страница.

(3) Потребителят се  задължава да заплаща продажната цена на закупения от него продукт, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с неговата доставка.

 (4) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява, че извършването на плащане преди изтичането на  срока по чл. 16, ал. 4 ще се счита за изразяване на изрично съгласие по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

Доставка

 

Чл. 14. (1) Заявеният за покупка продукт при наличност се доставя в срок до 3 работни дни (освен, ако не е посочен друг срок) от извършване на заявката за покупка на адрес посочен от потребителя.

(2) Продуктът се доставя подходящо опакован съобразно вида му и транспорта за доставка.

 

Предаване на продукта

 

Чл. 15. (1) Продуктът се предава на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същия от името на Потребителя.
(2) При предаване на продукта Потребителят или третото лице по ал. 1 подписват придружаващите го документи.

 

Право на отказ

 

Чл. 16. (1) Потребителят има право да откаже да получи заявения от него за покупка продукт, когато:

·         доставеният продукт явно не съответства на заявения за покупка от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения му преглед;

·         при транспортирането продуктът е бил повреден или е била нарушена цялостта на опаковката на продукта;

·         цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена по чл. 12.

(2) След получаване на продукта Потребителят има право да иска връщането му при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същия.

(3) При условията на ал. 1, т. 1, както и при несъответствие между заявения за покупка и доставения продукт, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Потребителят може да иска доставеният му продукт да бъде заменен със съответстващ на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане или обаждане на посочения телефон за контакт.

(4) Потребител, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на продукт, като го върне  в срок от 30 /тридесет/ дни, считано от датата на получаването му. В случай, че Потребителят се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД и да върне продукта с ненарушена цялост. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД на адрес: с.Мрамор, област София, община Столична, ул. „Иван Вазов” № 2, п.к. 1261.

(5) В случаите по ал. 4 Потребителят е длъжен да съхранява получения от него продукт, да осигури запазването на неговото качество и безопасността му по време на срока по ал. 4.

(6) „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД е длъжен да възстанови на Потребителя в пълен размер заплатените от него суми (без транспортните разходи към и от клиента) не по-късно 14 дни, считано от  датата, на която Потребителят е упражнил някое от правата си на отказ по ал. 1, 2 или 4 от настоящия член. 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

Права и задължения на „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД

 

Чл. 17. (1) „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД се задължава:

1. да приеме регистрацията на Потребителя за участие в интернет промоциите на „STROI.BG”, ако същите са извършени в съответствие с настоящите  Общи условия и с правилата за участие и провеждане на интернет промоциите;

2. да прехвърли на Потребителя собствеността на заявения за покупка продукт;

3. да достави в срок заявения за покупка продукт;

4. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

(2) „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД има право:

1. да инсталира върху компютрите на Потребителя кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и за проследяване на действията му;

2. да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на „STROI.BG”;

3. да изпраща търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

(3) „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и уебсайта, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата.  

 

Ограничаване на отговорността

 

Чл. 18. (1) „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД полага грижа информацията в уебсайта да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако е посочил нещо различно на уебсайта www.stroi.bg.

(2) „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД не гарантира, че достъпът до www.stroi.bg ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД. „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до уебсайта, както и за необработването или ненавременното обработване на регистрациите за участие в интернет промоциите  или заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, в предоставянето на услуги извън контрола на „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД и интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

(3) „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД не гарантира, че предоставяните Услуги са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи и не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством www.stroi.bg.

(4) „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва www.stroi.bg.

(5) С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на Услугите ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на Услугите вреди, освен ако са причинени от „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД умишлено или при проявена груба небрежност.

(6) Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя предаваната информация, „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД не отговаря за съдържанието на предаваната посредством Услугите информация, както и за дейността на Потребителя.

(7) Доколкото няма обективната възможност и задължението, и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в www.stroi.bg електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на Услугите, „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези материали и съдържание.

(8) „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване в www.stroi.bgна електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

(9) Страните приемат, че „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД предварително уведомява Потребителя за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.

(10) „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД има право по своя преценка да прекратява предоставянето на Услугите.

 

Права и задължения на Потребителя

 

Чл. 19. (1) Потребителят се задължава:

1. да посочи точен и валиден адрес за доставка и електронен пощенски адрес (e-mail) за кореспонденция;

2. да плати продажната цена на поръчания от него продукт;

3. да заплати разходите по доставката;

4. да получи продукта;

5. да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

(2) Потребителят има право на:

1. достъп в реално време (он-лайн) до www.stroi.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД;

2. достъп и корекция до личните си данни чрез отправяне на писмено искане до „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД на адрес: с.Мрамор, област София, община Столична, ул. „Иван Вазов” № 2, п.к. 1261.

(3) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения от „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД. Потребителят има право да поиска преустановяване на изпращането на търговски съобщения по всяко време с изпращане на електронно съобщение на адрес: [email protected].

(4) Потребителят се задължава при ползване на www.stroi.bg:

1. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

2. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

3. да уведомява незабавно „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на www.stroi.bg;

4. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Потребители да използват www.stroi.bg, както и да не използва www.stroi.bg по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");

5. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в www.stroi.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

6. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

7. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

(5) При неспазване на задълженията по предходната алинея „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД има право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи, „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

 

Интелектуална собственост

 

Чл. 20. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на www.stroi.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. 
(2) Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта без разрешение на „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

(3) Доколкото Услугите, предоставяни от „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД, са предназначени изключително за лично ползване, Потребителят няма право да разпространява по какъвто и да било начин, публикуваните в www.stroi.bg, материали и ресурси, както и да копира или принтира от тях повече, отколкото разумно е необходимо за личните му нужди.

(4) В случай, че елементи или материали от уебсайта бъдат запаметени на компютъра на Потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба, Потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД, на неговите потребители или на потребителите, предоставили същите за публикуване.

(5) При копиране или възпроизвеждане на материали и ресурси вън от допустимото, съгласно настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД, Потребителят дължи на „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД неустойка в размер на 1 000 (хиляда) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

 

Обезщетения

 

Чл. 21. Потребителят е длъжен да обезщети „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

(2) Вън от предходната алинея, Потребителят се задължава да обезщети „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД, както и всяко трето лице, за вредите, които се претърпели във връзка с неправомерно използване на Услугите от Потребителя.

(3) Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД и на трети лица при ползването на Услугите - предмет на настоящите Общи условия.

 

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Лични данни

 

Чл. 22. „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД има право да събира и използва информация относно Потребителя, когато същия използва Услугите предмет на настоящите Общи условия. Информацията, чрез която Потребителя може да бъде идентифициран, може да включва име, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, електронен пощенски адрес (e-mail), телефонен номер, както и всяка друга информация, която същия предоставя доброволно при регистрацията си и при ползване на Услугите на „STROI.BG”.

 

Обработване на информация за Потребителя

 

Чл. 23. (1) „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод предоставяне на Услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2) В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставянето им и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните органи на властта съгласно приложимите закони.

 

Цели, за които може да се използва информацията

 

Чл. 24. (1) „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД събира и използва информацията по чл. 22 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя, за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

(2) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява личните му данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД на посочените адрес или електронен пощенски адрес (e-mail) за контакти.

(3) Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. 

(4) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат предоставяни на и обработвани от „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД във връзка с организиране и провеждане на интернет промоциите на „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД, публикуване на информация за спечелилите интернет промоциите лица в Интернет и в национален ежедневник, обработване и изпълнение на заявките за покупка, както и за всички други цели, предвидени в настоящите Общи условия.


Разкриване на информацията

 

Чл. 25. (1) „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

1.       е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

2.   информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури във връзка с изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите Общи условия;

3.   други посочени в закона случаи.

(2) „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД си запазва правото да използва IP адресите на Потребителите за разкриване на идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спазят настоящите Общи условия.

 

V. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

 

Прекратяване на договора

 

Чл. 26. (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

1.       преустановяване на дейността на „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД;

2.       прекратяване поддържането на http://www.stroi.bg;

3.       взаимно съгласие на страните; или

4.       други предвидени в закона случаи.

(2) В случаите по чл. 26, ал. 1, т. 2 договорът запазва своето действие в частта относно обработването на личните данни на Потребителя (Раздел IV Защита на личните данни и чл. 19, ал. 2, т. 2).

(3) „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД може по всяко време едностранно, без предизвестие и без да дължи каквито и да е обезщетения за вреди и пропуснати ползи да прекрати поддържането на уебсайта www.stroi.bg.

 

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

Писмена форма

 

Чл. 27. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, факс, натискане на електронен бутон на Интернет страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс), натискане на електронна препратка и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

Недействителност

 

Чл. 28. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

Приложимо право

 

Чл. 29. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Настоящите Общи условия са приети с решение на едноличния собственик на капитала на „ФОЛКЪН КЪМПАНИ” ЕООД от 18.03.2010г. и влизат в сила считано от 19.03.2010 г.